Všeobecné obchodní podmínky

Stáhnout jako PDF

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy, kterou uzavřel Zákazník s Poskytovatelem a stanovuje závazná pravidla a podmínky poskytování Služby a užívání SingleCase. Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.

1.2. Níže uvedené definice mají pro účely těchto VOP následující význam:

 • VOP – znamená tyto všeobecné obchodní podmínky
 • Smlouva – znamená Smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mezi Zákazníkem a Poskytovatelem
 • Zákazník – fyzická podnikající nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavírá Smlouvu
 • Poskytovatel – je obchodní společnost Single Case, s.r.o., se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02894815, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225059
 • Produktový list – znamená dokument, který je přílohou Smlouvy, který detailně popisuje funkcionality SingleCase a Službu
 • SingleCase – znamená softwarovou aplikaci pro správu klientských spisů (určenou zejména pro advokáty, daňové poradce apod.), k níž Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi licenci v rámci poskytované Služby
 • Ceník – znamená dokument, který je přílohou Smlouvy, a který stanovuje cenu Služby a jejích částí
 • Služba – znamená službu, kterou na základě Smlouvy poskytuje Poskytovatel Zákazníkovi, a která zahrnuje licenci k SingleCase, údržbu SingleCase, servisní služby a další související služby, v rozsahu ujednaném ve Smlouvě a v Produktovém listě
 • Trial verze Služby – znamená zkušební verzi Služby, která je zpřístupněna Zákazníkovi zdarma a v omezeném rozsahu
 • Administrátor – je osoba, kterou Zákazník určí pro administraci svého Uživatelského účtu
 • Uživatel – je fyzická osoba, která je pracovníkem Zákazníka (jeho zaměstnancem, společníkem, statutárním orgánem, osobou dlouhodobě spolupracující se Zákazníkem na základě smlouvy o spolupráci při poskytování právních služeb či obdobné smlouvy), pro kterého Zákazník zřizuje Uživatelský účet
 • Uživatelský účet – znamená uživatelský účet v SingleCase, ke kterému je přiřazen unikátní přístupový kód a heslo
 • GDPR – znamená Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Občanský zákoník – znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • Zákon o advokacii – znamená zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění
 • Systém zabezpečení dat – dokument, který je přílohou Smlouvy, popisující způsob zabezpečení dat, která jsou ukládána do aplikace SingleCase
 • Řešení výpadků Služby – dokument, který je přílohou Smlouvy, popisující typizované scénáře řešení výpadků Služby
 • Smluvní strany – jsou společně Zákazník a Poskytovatel

2. Způsob akceptace VOP

2.1. Služba je Zákazníkovi poskytována na základě uzavřené Smlouvy. Nedílnou součástí Smlouvy jsou i tyto VOP.

2.2. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma Smluvními stranami. V případě uzavření Smlouvy přes webové rozhraní je okamžikem uzavření Smlouvy zaplacení ceny Služby (v případě bezhotovostního převodu okamžikem připsání částky odpovídající ceně Služby na bankovní účet Poskytovatele) ve výši dle prvního zúčtovacího období. To neplatí, pokud Zákazník bude užívat Trial verzi Služby za podmínek uvedených v čl. 4 VOP.

3. Poskytování Služby

3.1. Poskytovatel provozuje SingleCase na internetové adrese singlecase.cz a jejích subdoménách nebo na serverech Zákazníka, a to dle Smlouvy a technické specifikace uvedené v Produktovém listě.

3.2. Rozsah Služeb je definovaný v Produktovém listu, který je přílohou Smlouvy. Produktový list definuje detailně jednotlivé dílčí Služby z hlediska obsahu a způsobu jejich aktivace.

4. Trial verze Služby

4.1. Před uzavřením Smlouvy umožní Poskytovatel Zákazníkovi prostřednictvím webové stránky singlecase.cz zkušební provoz Služby v režimu Trial verze Služby, a to v rozsahu definovaném Poskytovatelem.

4.2. Vyplněním registračního formuláře na webové stránce singlecase.cz. Zákazník akceptuje podmínky poskytování Trial Verze Služby, které se řídí čl. 4., čl. 7., čl. 9., čl. 11., čl. 12., čl. 14 odst. 6, čl. 15, čl. 16, čl. 17 a čl. 18 těchto VOP.

4.3. Trial verze Služby je poskytována Zákazníkovi po dobu 30 dní, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

4.4. Zákazník je oprávněn při užívání Trial verze Služby ukládat data, ale pouze za účelem ověření funkčnosti systému. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za dostupnost a zachování dat uložených Zákazníkem při užívání Trial verze Služby.

4.5. Před vypršením Trial verze Služby umožní Poskytovatel Zákazníkovi přechod na placenou verzi Služby a sdělí mu nezávazné platební údaje. Uhrazením ceny dojde k aktivaci Služby ve sjednaném rozsahu a data uložená Zákazníkem v Trial verzi Služby budou přenesena do placené verze Služby. Pokud Zákazník nevyužije možnosti přechodu na placenou verzi Služby, končí poskytování Trial verze Služby uplynutím doby, na kterou byla Zákazníkovi poskytnuta.

4.6. Zákazník tímto bere na vědomí, že data uložená Zákazníkem v Trial verzi Služby budou po uplynutím doby, na kterou byla Trial verze Služby poskytnuta, nenávratně smazána. O blížícím se ukončení Trial verze Služby a o smazání dat po jejím ukončení bude Zákazník informován emailem nebo prostřednictvím portálu Trial verze Služby.

5. Doba poskytování Služby

5.1. Smlouva stanoví, zda byla uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou.

5.2. Nevyplývá-li ze Smlouvy ujednání o jejím trvání, má se za to, že byla uzavřena na dobu neurčitou.

6. Cena

6.1. Zákazník je povinen za užívání Služby platit cenu na základě doručených daňových dokladů (faktur) vystavených Poskytovatelem. Faktury budou vystavovány v elektronické podobě. Ceny za Služby jsou stanoveny dle platného Ceníku, nestanoví-li Smlouva jinak.

7. Licenční ujednání

7.1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovateli náleží veškerá majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví k SingleCase, Zákazník je proto povinen užívat SingleCase pouze v rozsahu udělené licence.

7.2. Zákazník uzavřením Smlouvy nabývá nevýhradní licenci k SingleCase, a to pro jednoho nebo více Uživatelů dle počtu zřízených Uživatelských účtů. Zákazník není oprávněn udělovat nebo postoupit licenci či podlicenci třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Zákazník rovněž není oprávněn SingleCase pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu Poskytovatele. Licence se rovněž vztahuje na veškeré aktualizace, update či jiné úpravy SingleCase, které budou provedeny ze strany Poskytovatele.

7.3. Zákazník nemá právo obdržet zdrojový kód k SingleCase, ani jej prohlížet, měnit nebo jakkoli do něj zasahovat.

7.4. Zákazník není oprávněn SingleCase bez písemného souhlasu Poskytovatele zapracovávat do jiného softwarového vybavení.

8. Platební podmínky

8.1. U Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je zúčtovacím obdobím kalendářní měsíc. U Smlouvy uzavřené na dobu určitou je zúčtovacím obdobím doba (počet měsíců), na kterou byla uzavřena.

8.2. V případě uzavření Smlouvy na dobu určitou, před uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, budou Zákazníkovi zaslány nezávazné platební údaje k uhrazení ceny Služby na stejné období. V případě uhrazení ceny Služby dle platebních údajů, dochází automaticky k prodloužení doby poskytování Služby.

8.3. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny za Službu náleží Poskytovateli za každý započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky. Je-li Zákazník v prodlení s úhradou účtované částky delším než 30 dní, je Poskytovatel oprávněn pozastavit či omezit poskytování Služby až do doby úplného zaplacení pohledávky. Po dobu pozastavení nebo omezení Služby trvá Zákazníkova povinnost platit ceny dle doručených daňových dokladů. Opakované prodlení s úhradou v období posledních 6 měsíců na straně Zákazníka je podstatným porušením Smlouvy.

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Je-li to ujednáno ve Smlouvě, je Zákazník v případě jednostranných změn těchto VOP, které odmítne, oprávněn Smlouvu vypovědět.

9.2. Poskytovatel se zavazuje učinit veškeré kroky, které jsou v jeho technických možnostech, za účelem udržet Službu funkční, dostupnou a rychlou, pokud Zákazník splňuje základní systémové požadavky Služby uvedené v Produktovém listě nebo na internetových stránkách singlecase.cz. Dojde-li k nestandardní situaci ve fungování Služby, postupuje Poskytovatel zejména v souladu s dokumentem Řešení výpadků služby.

9.3. Jestliže Zákazník zjistí problémy s rychlostí Služby nebo její dostupností, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit Poskytovateli pomocí e-mailu support@singlecase.cz nebo telefonicky na kontakty dostupné na singlecase.cz pro urychlení vyřešení problému. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat události mimo kontrolu Poskytovatele, které ovlivní funkčnost Služby nebo její dostupnost pro uživatele (např. výpadek internetového připojení na straně Zákazníka, živelné pohromy, DOS nebo DNS útoky na technická zařízení Poskytovatele, porušení povinností Zákazníka v oblasti zabezpečení dle Smlouvy a jejích příloh a jiné). Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která Zákazníkovi vznikne v souvislosti s takovými událostmi.

9.4. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel může ze závažných důvodů Službu přestat dočasně poskytovat, a to zejména v případech popsaných v Řešení výpadků služby (např. v případě nutnosti zabránit kybernetickému útoku nebo v případě závažné nefunkčnosti SingleCase, kterou je třeba řešit nutnou odstávkou). Oznámení o přerušení poskytování Služby musí být Zákazníkovi ihned oznámeno. Poskytovatel se však zavazuje vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření, která minimalizují případnou nefunkčnost, či omezenou nebo plnou nedostupnost Služby.

9.5. Poskytovatel se zavazuje, že obsah uživatelských dat neposkytne jakékoli třetí osobě. Poskytovatel dále nebude obsah editovat, cenzurovat ani monitorovat.

9.6. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že zašifrovaná data Zákazníka budou uložena v případě poskytování Služby prostřednictvím webových stránek singlecase.cz na datovém úložišti Amazon Web Services (Amazon S3) provozovaném externím poskytovatelem za podmínek uvedených na internetových stránkách www.aws.amazon.com. Tato skutečnost se však nijak nedotýká závazku Poskytovatele dle čl. 9.5 VOP.

9.7. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel nenabývá vlastnické právo k datům Zákazníka. Výhradně Zákazník je odpovědný za obsah dat uložených v SingleCase.

9.8. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že uživatelská data Zákazníků vykonávajících advokacii obsahují informace chráněné mlčenlivostí advokáta ve smyslu ustanovení § 21 Zákona o advokacii. V případě, že má být provedena domovní prohlídka nebo prohlídka jiných prostor, ve kterých Poskytovatel poskytuje Službu Zákazníkům nebo ve kterých jsou uloženy data Zákazníků, je povinen informovat orgány činné v trestním řízení či jiné orgány veřejné moci, že se v místě prohlídky nacházejí informace, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, a následně je Poskytovatel povinen informovat o probíhající prohlídce Českou advokátní komoru.

9.9. Poskytovatel se tímto zavazuje oznámit Zákazníkovi skutečnost, že se na Poskytovatele obrátily orgány činné v trestním řízení, soud či jiné orgány veřejné moci s žádostí o zpřístupnění či vydání dat Zákazníka nebo se záměrem provedení domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor, ve kterých se data Zákazníka nacházejí nebo spravují. Tato povinnost Poskytovatele zaniká, pokud by Poskytovatel poskytnutím informace Zákazníkovi porušil povinnost uloženou mu všeobecně závazným právním předpisem nebo soudním či jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci.

9.10. Poskytovatel dbá v maximální míře o bezpečnost dat uložených v SinlgeCase. Tato data jsou zabezpečena prostřednictvím velice přísných technických a smluvních opatření. Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby v rámci poskytování Služby byly z jeho strany vždy dodrženy bezpečnostní postupy pro správu dat a přístup k nim, jak je specifikováno v Systému zabezpečení dat.

9.11. V souladu s dokumentem Systém zabezpečení dat je přístup k datům Zákazníka umožněn pouze konkrétně určeným pracovníkům Poskytovatele, a to výhradně za účelem identifikace a opravy chyby softwarového vybavení a na dobu nezbytně nutnou. K obsahu uložených dokumentů však Poskytovatel nemá přístup nikdy. Dokument Systém zabezpečení dat dále jasně rozepisuje, která metadata jsou v SingleCase uložena, způsob jejich zabezpečení a dále způsob zajištění interní politiky nakládání s daty.

10. Práva a povinnosti Zákazníka

10.1. Zákazník se zavazuje používat SingleCase pouze k účelu, který je definovaný v Produktovém listu a tak, aby to nebylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

10.2. Pro zpřístupnění SingleCase může Poskytovatel vyžadovat od Zákazníka některé identifikační údaje a doplňující informace. Zákazník se zavazuje, že tyto informace budou pravdivé, přesné a aktuální.

10.3. Zákazník se zavazuje na požádání Poskytovatele poskytnout nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti či při provádění úprav SingleCase.

10.4. Zákazník se zavazuje používat SingleCase pouze přes rozhraní poskytnuté nebo doporučené Poskytovatelem. Zákazník nemůže SingleCase využívat nebo k němu přistupovat automatickým způsobem, např. pomocí skriptů, robotů, web crawlerů, apod.

10.5. Zákazník je povinen uchovávat přístupové údaje k SingleCase v tajnosti, nikomu je nesdělit ani jinak neumožnit k nim přístup, příp. jiným způsobem neumožnit třetí osobě přístup ke svému Uživatelskému účtu. Dále je povinen v rozumně požadované míře zabezpečit svá technická zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika zneužití přístupových údajů k Uživatelskému účtu.

10.6. Poruší-li Zákazník povinnosti uložené mu v tomto odstavci, nenese Poskytovatel jakoukoli odpovědnost za škodu, která Zákazníkovi vznikne a Zákazník plně odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli, příp. třetím osobám. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Poskytovatele od této Smlouvy odstoupit. Jestliže Zákazník zjistí, že může dojít k zpřístupnění Služby třetím osobám v důsledku úniku informací o přístupu ke Službě, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Poskytovateli pomocí e-mailu na adresu support@singlecase.cz.

11. Uživatelský účet

11.1. Zákazník může mít zřízen jeden či více Uživatelských účtů. Každý Uživatelský účet může být užíván toliko jediným Uživatelem. Zákazník není oprávněn nechat si zřídit Uživatelský účet pro třetí stranu, pokud tak nebude stanoveno Smlouvou nebo těmito VOP. Zákazník není oprávněn sdílet Uživatelské účty více Uživateli. Zákazník však může kdykoli převést nepoužívaný Uživatelský účet na nového Uživatele.

11.2. V případě porušení ustanovení čl. 11.1. VOP je Poskytovatel oprávněn Smlouvu bezodkladně vypovědět a Zákazník se zavazuje Poskytovateli zaplatit, oč se na něm bezdůvodně obohatil, a to do 7 dní od doručení výzvy Poskytovatele k zaplacení.

12. Administrace Uživatelského účtu

12.1. Každý Zákazník může zvolit jeden nebo více Uživatelských účtů, který ponese práva Administrátora. Při zahájení čerpání Služeb na webové stránce singlecase.cz se Administrátorem stává Uživatel, jehož jméno a příjmení jsou vyplněny v registračním formuláři. Administrátor může provádět následující operace:

 • přidávat, upravovat a odebírat uživatelské účty a nastavovat k těmto účtům přístupová práva (např. přístup k reportům, zakládání spisu aj.);
 • přistupovat ke všem datům Zákazníka nezávisle na nastavení přístupových práv jednotlivých uživatelů;
 • zvolit jiný uživatelský účet, který se stane Administrátorem.

12.2. Zákazník nese plnou odpovědnost za používání Služby Uživateli, akce provedené těmito Uživateli i veškerá data nahraná do účtu Zákazníka. Zákazník je povinen zajistit, aby se všichni jeho Uživatelé řídili ustanoveními těchto VOP.

13. Zakázané jednání

13.1. Zákazník se zavazuje, že nebude nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do Singlecase obsah, který by mohl obsahovat softwarový virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškozovat nebo limitovat funkcionalitu zařízení Poskytovatele nebo ostatních Zákazníků. Dále Zákazník není oprávněn nahrávat do SingleCase obsah, jehož držení nebo šíření je ilegální, obsah, kterým je nedovoleně zasahováno do autorského práva třetí osoby nebo je součástí kriminální činnosti, rozesílat prostřednictvím Služby nevyžádanou poštu nebo se pokoušet získat přístup k Uživatelskému účtu jiného zákazníka nebo serverům Poskytovatele. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné a zakládá tak právo Poskytovatele od této Smlouvy odstoupit a požadovat po Zákazníkovi případně vzniklou škodu.

14. Ukončení Smlouvy

14.1. Smluvní vztah končí odstoupením od Smlouvy, uplynutím dohodnuté doby trvání Smlouvy, zánikem právnické osoby (Poskytovatele či Zákazníka) s likvidací, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.

14.2. Pokud byla Smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může ji Zákazník kdykoli i bez udání důvodu vypovědět. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.

14.3. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu, a to kdykoli a bez udání důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Zákazníkovi.

14.4. Poruší-li Zákazník podstatně nebo porušuje-li opakovaně v období za posledních 6 měsíců své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy a neodstraní-li takovéto podstatné nebo opakované porušení do 14 dnů ode dne doručení upozornění na tuto skutečnost formou doporučeného dopisu nebo ode dne odeslání e-mailové výzvy, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi.

14.5. V případě, že Zákazník porušil své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy zvlášť závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a ukončit poskytování Služby s okamžitou účinností po zjištění takového porušení.

15. Omezení odpovědnosti za Službu

15.1. Celková odpovědnost Poskytovatele za jakýkoliv nárok vznesený na základě právního vztahu založeného Smlouvou si Smluvní strany sjednaly, že předpokládaná výše škody nepřevýší a je omezena do částky odpovídající výši uhrazené částky za poskytnuté Služby v předcházejícím kalendářním roce. Pokud nelze určit maximální náhradu škody dle předchozí věty, odpovídá tato maximální náhrada škody aktuálnímu ročnímu poplatku za odebírané konkrétní Služby.

15.2. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2952 Občanského zákoníku. Poskytovatel není odpovědný za nepřímé škody vzniklé důsledkem poskytování Služeb, tj. za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ani nepřímé, zvláštní či následné škody.

15.3. Zákazník bere uzavřením Smlouvy na vědomí, že i při vynaložení maximálního úsilí Poskytovatelem, může dojít ke krátkodobé nedostupnosti Služby, která bude způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. výpadek internetového připojení apod.). Zákazník proto souhlasí a zavazuje se, že veškerá jeho data, která bude mít Zákazník uložené v rámci Služby, bude mít k dispozici i z jiného zdroje

16. Informace o zpracování osobních údajů

16.1. Poskytovatel zastává ve smyslu GDPR dvojí roli, a to roli správce (ve vztahu k osobním údajům Zákazníka resp. jeho zástupců) a zpracovatele (ve vztahu k datům uloženým Zákazníkem).

16.2. Poskytovatel, jako správce, informuje Zákazníka o zpracování jeho identifikačních a kontaktních osobních údajů (vč. osobních údajů jeho zástupců):

 • Účel zpracování: Poskytovatel zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou osobní údaje Zákazníka za účelem plnění Smlouvy (dále „Účel zpracování“).
 • Právním základem zpracování je nezbytnost zpracování pro splnění Smlouvy, dále zákonná povinnost Poskytovatele a jeho oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR). Oprávněný zájem spočívá v uchování některých údajů pro účely případného vymáhání majetkových nároků.
 • Doba zpracování: Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány nejvýše po dobu nezbytně nutnou pro naplnění Účelu zpracování, tj. vždy minimálně po dobu trvání Smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce povinen/oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů. O změnách poskytnutých údajů se Zákazník zavazuje Poskytovatele informovat bez zbytečného odkladu.
 • Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je založené na smluvním požadavku, přičemž jejich neposkytnutí znamená překážku pro uzavření a plnění Smlouvy.
 • Příjemci osobních údajů Zákazníka jsou smluvní partneři Poskytovatele, zajišťující účetní agendu, IT správu (Amazon Web Services, Inc., Intercom, Inc. a další), právní zástupci, dodavatelé a jiní odborní poradci, a dále orgány státní správy v zákonném rozsahu.
 • Práva Zákazníka jako subjektu údajů:
  • právo na informace o zpracování svých osobních údajů;
  • právo přístupu ke svým osobním údajům;
  • právo požadovat po Poskytovateli opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;
  • právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Kontaktní údaje Poskytovatele jako správce ve věci ochrany osobních údajů Zákazníků: e-mail: info@singlecase.cz.

17. Ujednání o právech a povinnostech Poskytovatele a Zákazníka při zpracování osobních údajů třetích osob

17.1. Údaje třetích osob, ať už klientů Zákazníka nebo jiných osob (dále „Subjekt údajů“), které Zákazník v rámci využívání SingleCase předává Poskytovateli, jsou Poskytovatelem zabezpečeny dle současných technologických možností, přičemž dokumenty uložené Zákazníkem jsou šifrovány a Poskytovatel nemá k jejich obsahu přístup. Poskytovatel však přesto ve smyslu GDPR zpracovává osobní údaje Subjektů údajů, přičemž vůči nim vystupuje jako zpracovatel a Zákazník jako správce jejich osobních údajů. Tento článek 17 VOP proto upravuje práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů zejména ve smyslu čl. 28 GDPR.

17.2. Po dobu účinnosti Smlouvy bude Poskytovatel pro účely zajištění provozu SingleCase pro Zákazníka a dalších činností dle Smlouvy zpracovávat osobní údaje Subjektů údajů v následujícím rozsahu:

 • osobní údaje:
  • identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, titul),
  • kontaktní údaje (adresa bydliště, e-mail, telefon),
  • údaje související s profesním i osobním životem (vzdělání, zaměstnání, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, bankovní účet),
  • údaje týkající se soudních a jiných sporů (údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních),osobní údaje:
  • a další obdobné kategorie osobních údajů výslovně neuvedené; a
 • zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech, o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby).

17.3. Poskytovatel prohlašuje a Zákazníkovi zaručuje, že disponuje dostatečnými technickými a organizačními prostředky z pohledu GDPR k zabezpečení a ochraně osobních údajů zpracovávaných dle Smlouvy.

17.4. Poskytovatel je povinen řídit se pokyny Zákazníka a osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a v rozsahu nezbytném pro výkon činností dle Smlouvy.

17.5. Poskytovatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje, které byly získány k jiným účelům.

17.6. Poskytovatel je oprávněn zapojit do zpracování jednoho či více dalších zpracovatelů, kteří se podílejí na zajištění Služby, a to zejména subjekty zajišťující uložení dat na vzdálených serverech (Amazon Web Services, Inc., apod.). Poskytovatel je však povinen zavázat další zpracovatele k plnění povinností ze Smlouvy minimálně ve stejném rozsahu, jako jsou povinnosti Poskytovatele dle Smlouvy. Za porušení povinností dalšího zpracovatele je vůči Zákazníkovi odpovědný v plném rozsahu Poskytovatel.

17.7. Poskytovatel je povinen Zákazníkovi doložit, že při zpracování osobních údajů Subjektů údajů dodržuje veškeré povinnosti stanovené Smlouvou, VOP a GDPR, a dále se zavazuje umožnit Zákazníkovi či osobě jím pověřené provedení kontroly dodržování těchto povinností v prostorách Poskytovatele. Na termínu provedení kontroly se Zákazník s Poskytovatelem dohodnou předem.

17.8. V případě ukončení Smlouvy je Poskytovatel povinen Zákazníkovi vydat veškeré osobní údaje Subjektů údajů nebo je na pokyn Zákazníka vymazat.

17.9. Smluvní strany se dohodly, že Zákazník jako správce údajů je povinen zajistit Subjektům údajů veškerá práva, která vůči němu mají zejména ve smyslu GDPR. V případě, že se Subjekt údajů obrátí se svou žádostí na Poskytovatele, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu předat požadavek Subjektu údajů Zákazníkovi a o předání požadavku Zákazníkovi jako správci Subjekt údajů informovat.

17.10. Poskytovatel se zavazuje v rámci svých možností poskytovat Zákazníkovi součinnost pro plnění povinnosti správce osobních údajů.

17.11. Smluvní strany se zavazují, že bude-li to třeba, poskytnou si vzájemně veškerou součinnost při zajišťování plnění povinností, zejména podle čl. 32 až 36 GDPR.

17.12. Pokud Poskytovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů Subjektů údajů, je povinen to bez zbytečného odkladu ohlásit Zákazníkovi na kontaktní e-mail. Informace o porušení zabezpečení musí obsahovat, pokud je to možné:

 • popis události, jejích okolností a předpokládané příčiny (nejlépe rovněž počet dokumentů / nosičů / zařízení zasažených incidentem a počet osob, kterých se incident může týkat);
 • čas výskytu události;
 • zdroj informací o události;
 • uvedení jiných osob, které mohou mít informace o události, včetně pověřence;
 • popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
 • popis opatření, která Poskytovatel přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

17.13. Pokud Poskytovatel nemůže poskytnout informace současně, je oprávněn je poskytnout postupně bez dalšího zbytečného odkladu.

17.14. Veškerá komunikace v rámci Služby je šifrována protokolem SSL. Zákazník tímto stvrzuje, že tuto metodu šifrování považuje za dostatečně bezpečnou.

18. Závěrečná ustanovení

18.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně zpracovávaných osobních údajů, bezpečnostních opatřeních a veškerých dalších informací, které se dozvěděly za trvání smluvního vztahu dle Smlouvy, a ve stejné šíři jsou povinni zavázat své zaměstnance nebo jiné osoby v obdobném postavení. Povinnost zachovávat mlčenlivost trvá i po ukončení Smlouvy.

18.2. Práva vzniklá Zákazníkovi ze Smlouvy a těchto VOP nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

18.3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva).

18.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy či těchto VOP neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy či těchto podmínek. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke Smlouvě, jímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým odpovídající původně zamýšlenému účelu.

18.5. Tyto VOP se řídí právem České republiky. Všechny spory, které vzniknou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány věcně a místně příslušným českým soudem.

18.6. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.

Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy návštěvnosti, přizpůsobený obsah a reklamy. Více

Děkujeme