Zmluva o poskytovaní služieb

Smluvní strany:

Single Case, s.r.o.

IČO: 02894815
se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 225059
zastoupena Pavlem Krkoškou, jednatelem

(dále jen „Poskytovatel“)

a

Název společnosti
IČO:                       

se sídlem                                                                  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném                                            , oddíl          , vložka          
zastoupena                                     
(dále jen „Zákazník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).

1. Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je poskytování služby SingleCase (dále jen „Služba“). Poskytování Služby Poskytovatelem a využívání Sužby Zákazníkem je detailněji upřesněno ve Všeobecných obchodních podmínkách služby SingleCase (dále jen „VOP“) a v produktovém listu, který tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Produktový List“).

1.2. Poskytovatel poskytuje Službu na adrese singlecase.cz a jejich subdoménách, pokud Produktový list nestanoví, že Služba bude Poskytovatelem provozována na serverech Zákazníka. Službou se rozumí zpřístupnění portálu SingleCase pro ukládání dokumentů a navazující služby Zákazníkovi.

1.3. Rozsah navazujících Služeb je definovaný v Produktovém listu. Produktový list definuje detailně jednotlivé dílčí Služby z hlediska obsahu, systémových požadavků a způsobu jejich aktivace.

1.4. Zákazník bere na vědomí, že součástí Služby není migrace dat Zákazníka do/z rozhraní Služby.

2. Cena

2.1. Cena za poskytovanou Službu je stanovena v ceníku, který je přílohou této Smlouvy, podle specifikace uvedené v Produktovém listě.

3. Platební podmínky

3.1. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc.

3.2. Poskytovatelem bude Zákazníkovi vystavena faktura vždy před započetím období, na které se vztahuje, a zaslána elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka. Splatnost faktur je nastavena na 14 dní.

4. Doba trvání Smlouvy

4.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

5. Ukončení Smlouvy

5.1. Smluvní vztah končí odstoupením od Smlouvy, zánikem právnické osoby s likvidací, výpovědí nebo dohodou smluvních stran. Ostatní způsoby ukončení smluvního vztahu jsou upraveny ve VOP.

5.2. Smlouvu může Zákazník kdykoli v průběhu poskytování Služby vypovědět, Smlouvu lze vypovědět ke konci kalendářního měsíce.

5.3. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Zákazníkovi.

5.4. Po ukončení Smlouvy budou Zákazníkovi pod uživatelským účtem administrátora po dobu 1 měsíce zpřístupněna všechna data uložená v rámci Služby, a to ve formátu, který umožní jejich archivaci. Zákazník tímto bere na vědomí a souhlasí, že po uplynutí této doby, budou data Zákazníka nenávratně smazána. Zpřístupnění dat nebude Zákazníkovi umožněno, pokud bude Zákazník v prodlení s úhradou jakéhokoliv dluhu nebo pokud k ukončení Smlouvy Poskytovatelem došlo pro porušení povinností založených touto Smlouvou Zákazníkem.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

6.2. Nedílnou součástí Smlouvy jsou:

  1. VOP
  2. Produktový list
  3. Ceník

6.3. Podpisem této Smlouvy Zákazník stvrzuje, že se seznámil s VOP, Produktovým listem a Ceníkem a že jsou dostupné na adrese Poskytovatele: www.singlecase.cz.

6.4. S ohledem na znění odst. 9.6 VOP se Poskytovatel zavazuje, že data Zákazníka uložená v rámci portálu singlecase.cz nezpřístupní ani neposkytne třetí osobě, bude je uchovávat v tajnosti a učiní veškerá smluvní a technická opatření zabraňující jejich zneužití či prozrazení. V případě porušení této povinnosti se ustanovení odst. 15.1 VOP neaplikuje.

6.5. Poskytovatel se zavazuje, že veškerá data, která Zákazník uloží v rámci služby, budou umístěna na území Spolkové republiky Německo nebo Irské republiky. S ohledem na čl. 16.1 VOP Poskytovatel prohlašuje, že s daty Zákazníka nakládá ve smyslu Směrnice 95/46/ES, přičemž tato data zejména neopustí země Evropského hospodářského prostoru.

6.6. Vložené údaje klientů Zákazníka se Poskytovatel zavazuje zpracovávat dle zákona o ochraně osobních údajů a rovněž se zavazuje tyto osobní údaje nevyužívat k nabízení obchodů a služeb a žádným způsobem je nezveřejňovat.

6.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato vyjadřuje jejich opravdovou, svobodnou a vážnou vůli a že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

6.8. Poskytovatel je oprávněn změnit VOP i Produktový list. V případě, že by se změny týkaly služeb, které jsou Zákazníkem využívány a měly by charakter nepříznivého ovlivnění smluvních podmínek na straně Zákazníka při používání předmětných Služeb, je Zákazník oprávněn ve lhůtě 1 měsíce od uplatnění takové změny ze strany Poskytovatele od Smlouvy odstoupit.

Používaním tohoto webu súhlasíte s použitím Cookies pre analýzu návštevnosti, prispôsobený obsah a reklamy Viacej

Děkujeme