Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou součástí Smlouvy o poskytování služby SingleCase (dále jen „Smlouva“), kterou uzavřel zákazník (dále jen „Zákazník“) se společností Single Case, s.r.o., se sídlem Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 02894815, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225059 (dále jen „Poskytovatel“) a popisuje závazná pravidla a podmínky používání služby SingleCase. Tyto VOP upravují vztah mezi Poskytovatelem služby SingleCase a Zákazníkem.

2. Způsob akceptace VOP

2.1. Služba je Zákazníkovi poskytnuta po uzavření Smlouvy. Nedílnou součástí Smlouvy jsou i tyto VOP.

2.2. Uzavřením Smlouvy tak Zákazník akceptuje práva a povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy, z těchto VOP, z produktového listu (dále jen „Produktový list“) i z ceníku zveřejněného na internetových stránkách singlecase.cz (dále jen „Ceník“) .

2.3. Smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami. V případě uzavření Smlouvy přes webové rozhraní je okamžikem uzavření Smlouvy uhrazení ceny služby. To neplatí, pokud Zákazník bude užívat službu v režimu Trial verze za podmínek uvedených v čl. 4 níže.

3. Poskytování služby SingleCase

3.1. Poskytovatel poskytuje placenou službu na adrese singlecase.cz a jejich subdoménách nebo na serverech Zákazník dle technické specifikace uvedené v produktovém listě. Službou se rozumí zpřístupnění portálu www.singlecase.cz pro ukládání dokumentů a navazující služby Zákazníkovi dle Ceníku zveřejněného na stránkách www.singlecase.cz. (dále jen „Služba“), nevyplývá-li ze Smlouvy něco jiného.

3.2. Rozsah navazujících Služeb včetně počtu uživatelských účtů je definovaný v Produktovém listu, který je přílohou Smlouvy. Produktový list definuje detailně jednotlivé dílčí Služby z hlediska obsahu, ceny a způsobu jejich aktivace.

4. Trial verze služby  SingleCase

4.1. Před uzavření Smlouvy umožní Poskytovatel Zákazníkovi prostřednictvím portálu singlecase.cz zkušební provoz Služby v režimu Trial verze, a to v rozsahu definovaném Poskytovatelem (dále jen „Trial verze Služby“).

4.2. Vyplněním registračního formuláře na portálu singlecase.cz Zákazník akceptuje podmínky poskytování Trial Verze Služby, které se řídí čl. 4., čl. 7., čl. 9., čl. 11., čl. 12., čl. 14 odst. 6, čl. 15, čl. 16, čl. 17 a čl. 18 těchto VOP.

4.3. Trial verze Služby je poskytována Zákazníkovi po dobu 30 dní, pokud Poskytovatel neurčí jinak.

4.4. Zákazník je oprávněn při užívání Trial verze Služby uložit data, ale pouze za účelem ověření funkčnosti systému. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za dostupnost a zachování dat uložených Zákazníkem při užívání Trial verze Služby.

4.5. Před vypršením Trial verze Služby umožní Poskytovatel Zákazníkovi přechod na placenou verzi Služby a sdělí mu nezávazné platební údaje. Uhrazením ceny dojde k aktivaci Služby ve sjednaném rozsahu a data uložená Zákazníkem v Trial verzi Služby budou přenesena do placené verze Služby. Pokud Zákazník nevyužije možnosti přechodu na placenou verzi Služby, končí poskytování Trial verze Služby uplynutím doby, na kterou byla Zákazníkovi poskytnuta. Zákazník tímto bere na vědomí, že data uložená Zákazníkem v Trial verzi Služby budou po uplynutím doby, na kterou byla Trial verze Služby poskytnuta, nenávratně smazána. O blížícím se ukončení Trial verze Služby a o smazání dat po jejím ukončení bude Zákazník informován emailem nebo prostřednictvím portálu Trial verze Služby.

5. Doba poskytování Služby

5.1. Smlouva stanoví, zda byla uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou.

5.2. Nevyplývá-li ze Smlouvy ujednání o jejím trvání, má se za to, že byla uzavřena na dobu určitou, přičemž doba trvání bude stanovena dle výše platby za Službu provedenou Zákazníkem.

6. Cena

6.1. Zákazník je povinen za užívání Služby platit cenu na základě doručených daňových dokladů vystavených Poskytovatelem. Ceny za Služby jsou stanoveny dle platného Ceníku, nestanoví-li Smlouva jinak.

7. Licenční ujednání

7.1. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví ke Službě nebo poskytovatelům licencí k prvkům Služby.

7.2. Zákazník uzavřením Smlouvy nabývá nevýhradní licenci ke Službě, a to pro jednoho nebo více uživatelů dle počtu uživatelských účtu uvedených ve Smlouvě. Zákazník není oprávněný udělovat nebo postoupit licenci či podlicenci třetí osobě bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zákazník rovněž není oprávněný Službu pronajímat či jinak bezúplatně či úplatně zpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu Poskytovatele.

7.3. Zákazník nemá právo na obdržení, prohlížení, užívání nebo na jiné nakládání se zdrojovým kódem Služby.

7.4. Zákazník není oprávněný Službu bez souhlasu Poskytovatele zapracovávat do jiného softwarového vybavení.

8. Platební podmínky

8.1. U Smlouvy uzavřené na dobu neurčitou je zúčtovacím obdobím kalendářní měsíc. U Smlouvy uzavřené na dobu určitou je zúčtovacím obdobím doba (počet měsíců), na kterou byla uzavřena.

8.2. V případě uzavření Smlouvy na dobu určitou, před uplynutím doby, na kterou byla Smlouva uzavřena, budou Zákazníkovi zaslány nezávazné platební údaje k uhrazení ceny Služby na stejné období. V případě uhrazení ceny Služby dle platebních údajů, dochází automaticky k prodloužení doby poskytování Služby.

8.3. Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny za Službu náleží Poskytovateli za každý započatý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky. Je-li Zákazník v prodlení s úhradou účtované částky delším než 30 dní, je Poskytovatel oprávněn pozastavit či omezit poskytování Služby až do doby úplného zaplacení pohledávky. Po dobu pozastavení nebo omezení Služby trvá Zákazníkova povinnost platit ceny dle doručených daňových dokladů. Opakované prodlení na straně Zákazníka je podstatným porušením Smlouvy.

8.4. Pokud byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou, Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovateli poskytne údaje o platební kartě zpracovateli platby, a to pouze v rozsahu nutném pro realizaci platby za Službu. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití nebo ztrátu těchto dat zpracovatelem platby ani za případné škody, které v jeho důsledku mohou Zákazníkovi vzniknout. Pokud by v případě uzavření Smlouvy na dobu neurčitou nebylo možné dané platby z platební karty strhávat, Poskytovatel na tuto skutečnost Zákazníka písemně upozorní a stanoví mu náhradní lhůtu pro uhrazení dlužné částky.

9. Práva a povinnosti Poskytovatele

9.1. Poskytovatel může provádět změny v poskytované Službě nebo tuto Službu rozšířit. V tomto případě je však povinen na provedené změny upozornit Zákazníka, a to prostřednictvím zveřejnění této informace na portálu Služby a emailem. Pokud by byla provedena změna, která by způsobila zhoršení kvality poskytování Služby, může Zákazník postupem dle čl. 14.4. od Smlouvy odstoupit.

9.2. Poskytovatel se zavazuje učinit veškeré kroky v jeho technických možnostech udržet Službu funkční, dostupnou a rychlou, pokud Zákazník splňuje základní systémové požadavky Služby uvedené v Produktovém listě nebo na internetových stránkách www.singlecase.cz. Jestliže Zákazník zjistí problémy s rychlostí Služby nebo její dostupností, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit Poskytovateli pomocí e-mailu support@singlecase.cz nebo telefonicky pro urychlení vyřešení problému. Zákazník bere na vědomí, že mohou nastat události mimo kontrolu Poskytovatele, které ovlivní funkčnost Služby nebo její dostupnost pro uživatele (např. výpadek internetového připojení na straně Zákazníka, živelné pohromy, DOS nebo DNS útoky na technická zařízení Poskytovatele a jiné). Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za škodu, která Zákazníkovi vznikne v souvislosti s takovými událostmi.

9.3. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel může ze závažných důvodů Službu přestat dočasně poskytovat. Oznámení o přerušení poskytování Služby musí být Zákazníkovi ihned oznámeno. Poskytovatel se však zavazuje vytvořit odpovídající provozní a bezpečnostní opatření, která minimalizují případnou nefunkčnost, či omezenou nebo plnou nedostupnost Služby.

9.4. Poskytovatel se zavazuje, že obsah uživatelských dat neposkytne jakékoli třetí osobě, a to s výjimkou externího poskytovatele služby pro rozpoznání textu (OCR), a to pouze na dobu nezbytně nutnou pro tento úkon. Poskytovatel dále nebude obsah editovat, cenzurovat ani monitorovat. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že zašifrovaná data Zákazníka budou uložena v případě poskytování Služby prostřednictvím internetového portálu www.singlecase.cz na datovém úložišti Amazon Web Services (Amazon S3) provozované externím poskytovatelem za podmínek uvedených na internetových stránkách www.aws.amazon.com.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovateli netrvá ani nevzniká vlastnické právo k datům Zákazníka. Výhradně Zákazník je odpovědný za obsah dat uložených v rámci portálu www.singlecase.cz.

9.6. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že uživatelská data Zákazníků vykonávajících advokacii obsahují informace chráněné mlčenlivostí advokáta ve smyslu ustanovení § 21 zákona č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii, v platném znění. V případě, že má být provedena domovní prohlídka nebo prohlídka jiných prostor, ve kterých Poskytovatel poskytuje své služby Zákazníkům nebo ve kterých jsou uloženy data Zákazníků, je povinen informovat orgány činné v trestním řízení či jiné orgány veřejné moci, že se v místě prohlídky nacházejí informace, na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti advokáta, a následně je Poskytovatel povinen informovat o probíhající prohlídce Českou advokátní komoru.

9.7. Poskytovatel se tímto zavazuje oznámit Zákazníkovi skutečnost, že se na Poskytovatele obrátily orgány činné v trestním řízení, soud či jiné orgány veřejné moci s žádostí o zpřístupnění či vydání dat Zákazníka nebo se záměrem provedení domovní prohlídky nebo prohlídky jiných prostor, ve kterých se data Zákazníka nacházejí nebo spravují. Tato povinnost Poskytovatele zaniká, pokud by Poskytovatel poskytnutím informace Zákazníkovi porušil povinnost uloženou mu všeobecně závazným právním předpisem nebo soudním či jiným rozhodnutím orgánu veřejné moci.

10. Práva a povinnosti Zákazníka

10.1. Zákazník se zavazuje používat Službu pouze k účelu, který je definovaný v Produktovém listu a tak, aby to nebylo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

10.2. Pro zpřístupnění Služby může Poskytovatel vyžadovat od Zákazníka některé identifikační údaje a doplňující informace. Zákazník se zavazuje, že tyto informace budou pravdivé, přesné a aktuální.

10.3. Zákazník se zavazuje na požádání Poskytovatele poskytnout nezbytnou součinnost při odstraňování nefunkčnosti či při provádění úprav Služby.

10.4. Zákazník se zavazuje používat Službu pouze přes rozhraní poskytnuté Poskytovatelem. Zákazník nemůže Službu využívat nebo k ní přistupovat automatickým způsobem, např. pomocí skriptů, robotů nebo web crawler, apod.

10.5. Zákazník je povinen uchovávat přístupové údaje v tajnosti, nikomu je nesdělit ani jinak neumožnit k nim přístup, příp. jiným způsobem neumožnit třetí osobě přístup ke svému účtu. Dále je povinen v rozumně požadované míře zabezpečit svá technická zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika zneužití přístupových údajů k účtu Zákazníka. Poruší-li Zákazník povinnosti uložené mu v tomto odstavci, nenese Poskytovatel jakoukoli odpovědnost za škodu, která Zákazníkovi vznikne a Zákazník plně odpovídá za škodu, která vznikne Poskytovateli, příp. třetím osobám. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Poskytovatele od této Smlouvy odstoupit. Jestliže Zákazník zjistí, že může dojít k zpřístupnění služby třetím osobám v důsledku úniku informací o přístupu ke službě, neprodleně tuto skutečnost nahlásí Poskytovateli pomocí e-mailu na adresu support@singlecase.cz.

11. Uživatelské účty

11.1. Zákazník si může založit více uživatelských účtů s přístupem ke Službě. Tyto účty jsou registrovány na Zákazníka, není možné registrovat účet pro třetí stranu, pokud tak nebude stanoveno speciální Smlouvou, kterou uzavře Poskytovatel se Zákazníkem.

11.2. Každý uživatel Zákazníka potřebuje k přístupu ke Službě unikátní uživatelský účet a heslo. Sdílení uživatelských účtů není povoleno z důvodu, že jsou Služby Poskytovatele účtovány podle počtu uživatelů a rovněž z důvodu bezpečnosti. Zákazník může kdykoli převést nepoužívaný uživatelský účet na nový účet pro jiného uživatele.

12. Administrace účtu Zákazníka

12.1. Každý Zákazník může zvolit jeden nebo více uživatelských účtů, který ponese práva administrátora Zákazníka (dále jen „Administrátor“). Při založení Služby na portále singlecase.cz se Administrátorem stává uživatel, jehož jméno a příjmení jsou vyplněny v registračním formuláři. Administrátor může provádět následující operace:

  1. přidávat, upravovat a odebírat uživatelské účty a nastavovat k těmto účtům přístupová práva (např. přístup k reportům, zakládání spisu aj.);
  2. přistupovat ke všem datům Zákazníka nezávisle na nastavení přístupových práv jednotlivých uživatelů;
  3. zvolit jiný uživatelský účet, který se stane Administrátorem.

12.2. Zákazník, na jehož jméno je provedena registrace Služby nese plnou odpovědnost za používání Služby ostatními uživateli Zákazníka, akce provedené těmito uživateli i veškerá data nahrané do účtu Zákazníka. Zákazník je povinen zajistit, aby se všichni jeho uživatelé řídili ustanoveními těchto podmínek.

13. Zakázané jednání

13.1. Zákazník se zavazuje, že nebude nahrávat, zasílat nebo jinak ukládat do prostředí Služby obsah, který by mohl obsahovat softwarový virus nebo jiné soubory a programy, které by mohly zničit, poškozovat nebo limitovat funkcionalitu zařízení Poskytovatele nebo ostatních Zákazníků. Dále není Zákazník oprávněn nahrávat obsah, jehož držení nebo šíření je ilegální, obsah, který je předmětem autorského práva nebo je součástí kriminální činnosti, rozesílat prostřednictvím Služby nevyžádanou poštu nebo se pokoušet získat přístup k Službě jiného zákazníka nebo serverům Poskytovatele. Porušení těchto povinností dále zakládá právo Poskytovatele od této Smlouvy odstoupit.

14. Ukončení Smlouvy

14.1. Smluvní vztah končí odstoupením od Smlouvy, uplynutím dohodnuté doby, zánikem právnické osoby s likvidací, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.

14.2. Smlouvu může Zákazník kdykoli v průběhu poskytování Služby vypovědět, a to nejpozději jeden měsíc před ukončením doby poskytování Služby, pokud byla Smlouva uzavřena na dobu určitou. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Poskytovateli.

14.3. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Zákazníkovi.

14.4. Zákazník může odstoupit od Smlouvy v případě, že dojde ke změnám VOP nebo produktového listu. Provedené změny musí nově upravovat ustanovení těchto VOP nebo produktového listu, která se jednoznačně týkají Služeb, jež jsou příslušnému Zákazníkovi poskytovány. Provedené změny musí mít charakter nepříznivého ovlivnění smluvních podmínek na straně Zákazníka při používání předmětných Služeb. Odstoupení od Smlouvy, včetně vyjádření o důvodu odstoupení ve smyslu tohoto odstavce, je povinen Zákazník oznámit písemně ve lhůtě 1 měsíce od uplatnění takové změny ze strany Poskytovatele. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení v písemné formě druhé smluvní straně.

14.5. Poruší-li Zákazník podstatně nebo porušuje-li opakovaně své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy a neodstraní-li takovéto podstatné nebo opakované porušení do 14 dnů ode dne doručení upozornění na tuto skutečnost formou doporučeného dopisu nebo ode dne odeslání e-mailové výzvy, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení Zákazníkovi.

14.6. V případě, že Zákazník porušil své povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo Smlouvy zvlášť závažným způsobem, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit a ukončit poskytování Služby s okamžitou účinností po zjištění takového porušení.

15. Omezení odpovědnosti za Službu

15.1. Poskytovatel není odpovědný za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ani nepřímé, zvláštní či následné škody. Celková odpovědnost Poskytovatele za jakýkoliv nárok vznesený na základě právního vztahu založeného Smlouvou si Smluvní strany sjednaly, že předpokládaná výše škody nepřevýší a je omezena do částky odpovídající výši uhrazené částky za poskytnuté Služby v předcházejícím kalendářním roce. Pokud nelze určit maximální náhradu škody dle předchozí věty, odpovídá tato maximální náhrada škody aktuálnímu ročnímu poplatku za odebírané konkrétní Služby.

15.2. Zákazník bere uzavřením Smlouvy na vědomí, že i při vynaložení maximálního úsilí Poskytovatelem, může dojít ke krátkodobé nedostupnosti Služby, která bude způsobena okolnostmi mimo sféru vlivu Poskytovatele (např. výpadek internetového připojení apod.). Zákazník proto souhlasí a zavazuje se, že veškerá jeho data, která bude mít Zákazník uložené v rámci Služby, bude mít k dispozici i z jiného zdroje.

16. Ochrana osobních údajů

16.1. Poskytovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů a nakládá s osobními údaji Zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

16.2. Veškerá data jsou Poskytovatelem od Zákazníka sbírána za účelem ochrany osobních údajů nebo za účelem zvýšení kvality Služby. Jedná se o tato data: Jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon, informace o používání Služby, IP adresa.

16.3. Veškerá komunikace v rámci Služby poskytované prostřednictvím internetového portálu www.singlecase.cz je šifrována protokolem SSL. Zákazník tímto prohlašuje, že tuto metodu šifrování považuje za dostatečně bezpečnou.

16.4. K datům obsaženým v uložených dokumentech nebo k datům, které popisují uložené dokumenty, nemají zaměstnanci Poskytovatele ani Poskytovatel přístup.

16.5. Poskytovatel se zavazuje, že informace, které o sobě Zákazník při vytvoření svého uživatelského účtu uvedl, neposkytne třetí osobě.

16.6. Data o Zákazníkovi mohou být poskytována spolupracujícím třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro realizaci služby Zákazníkovi (např. externí archiv dokumentů, externí služba pro získání textového obsahu z obrázků, atd.).

16.7. Data o Zákazníkovi jsou uchovávána v systémech Poskytovatele po dobu trvání obchodního vztahu. Po jeho zániku Poskytovatel uchovává pouze data nezbytná pro plnění zákonných požadavků.

17. Souhlas se zpracováním osobních údajů

17.1. Podpisem Smlouvy souhlasí Zákazník s tím, že jeho osobní údaje, konkrétně jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon, budou Poskytovatelem zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou zařazeny do databáze potenciálních klientů a zpracovány za účelem poskytnutí Služby. Údaje budou zpracovány pouze zaměstnanci Poskytovatele v rozsahu nezbytném pro poskytnutí Služby a budou zpřístupněny pouze zaměstnancům Poskytovatele. Zákazník je oprávněn k přístupu k poskytnutým osobním údajům a případně k opravě těchto údajů.

17.2. Zároveň tímto Zákazník souhlasí s případným pořízením zvukového záznamu hovoru ze strany Poskytovatele v případě, že bude telefonicky kontaktován zaměstnanci Poskytovatele, a to v souladu s § 86 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

17.3. Zákazník tímto uděluje souhlas k zasílání obchodních nabídek Poskytovatele na emailovou adresu, kterou uvede jako svoji kontaktní. Zákazník může tento souhlas kdykoliv písemně odvolat.

18. Závěrečná ustanovení

18.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací, které se dozvěděly za trvání smluvního vztahu dle této Smlouvy.

18.2. Práva vzniklá Zákazníkovi ze Smlouvy a těchto VOP nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

18.3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).

18.4. V případě kolize VOP předložených Poskytovatelem a všeobecných obchodních podmínek předložených Zákazníkem, se smluvní strany zavazují přednostně se řídit VOP předložených Poskytovatelem.

18.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy či těchto podmínek neplatným, nevymahatelným, zdánlivým nebo neúčinným, nedotýká se taková skutečnost platnosti, vymahatelnosti nebo účinnosti ostatních ustanovení Smlouvy či těchto podmínek. Smluvní strany jsou v takovém případě povinny vynaložit veškeré úsilí k uzavření dodatku ke Smlouvě, jímž bude neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení nahrazeno novým odpovídající původně zamýšlenému účelu.

18.6. Všechny spory, které vzniknou mezi Poskytovatelem a Zákazníkem a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem.

18.7. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2014

Používaním tohoto webu súhlasíte s použitím Cookies pre analýzu návštevnosti, prispôsobený obsah a reklamy Viacej

Děkujeme